මම රජයේ රැකියාව කරන වයස අවුරුදු 34 වන අයෙකි. මා කෙටි විවාහයකින් වෙන් වී ඇත. මා සොයනුයේ අවංක කාන්තාවකි. වයස ගැටළුවක් නැත. මා හට නිවාස 2 කක් ඇත. අවශ්‍යනම් නිවසක් දීමටද හැකිය. සියලු විස්තර සහිතව මට mail කරන්න....
   Galle
 August 1, 2017
I have needed a boarding room from Galle town without foods. If you have a boarding room, please be kind enough to drop me an email. I don't hope to share the room. It is only for me. please dope me an email to using the following contact form.
   Galle
 August 2, 2017
මම රජයේ රැකියාව කරන වයස අවුරුදු 34 වන අයෙකි. මා කෙටි විවාහයකින් වෙන් වී ඇත. මා සොයනුයේ අවංක කාන්තාවකි. වයස ගැටළුවක් නැත. මා හට නිවාස 2 කක් ඇත. අවශ්‍යනම් නිවසක් දීමටද හැකිය. සියලු විස්තර සහිතව මට mail කරන්න....
   Galle
 August 1, 2017
I am a person working in government sector. I am 34 years old. I am looking for a lady for long relationship. I have a house. So I can give you a house for live. I am from Habaraduwa. If you want my help, please contact me.
   Habaraduwa
 August 1, 2017
If you are in Galle, Matara districts, I am ready to come to your home and repair your desktop computer or laptop computer at a cheap price. Please contact me to take my service. I am doing every computer works for you.
   Galle
 August 1, 2017
Find, Buy and sell everything at this place such as second-hand cars, mobile phones, houses, jobs etc. Find a great deal close to you in Sri Lanka.
   Ethkandura
 July 30, 2017

  • 1